برنامه جدید کلاس تخصصی ویژه MSRT – سکشن اول پاییز

جلسهروز وتاریخ و ساعتمبحث مورد ارائه
جلسه اولسه شنبه 6/7
ساعت 21-19
شنیداری کوتاه- ارائه تکنیک های کاربردی با حل مثال (قسمت اول)
جلسه دومچهارشنبه 7/7
ساعت 21-19
درک مطلب- ارائه تکنیک های درک مطلب ویژه آزمون MSRT
جلسه سومپنج شنبه 8/7
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت اول)
جلسه چهارمجمعه 9/7
ساعت 21-19
شنیداری بلند- ارائه تکنیک های اختصاصی و ابداعی ویژه گروه دکتر دشتی بر اساس سبک جدید سوالات (غول کشی) – قسمت اول
جلسه پنجمشنبه 10/7
ساعت 21-19
شنیداری کوتاه- ارائه تکنیک های کاربردی با حل مثال (قسمت دوم)
جلسه ششمیک شنبه 11/7
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت اول)
جلسه هفتمدو شنبه 12/7
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت دوم)
جلسه هشتمسه شنبه 13/7(تعطیل)
ساعت 13-11
شنیداری بلند- غول کشی (قسمت دوم)
جلسه نهمسه شنبه 13/7(تعطیل)
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت سوم)
جلسه دهمچهار شنبه 14/7
ساعت 21-19
شنیداری کوتاه- حل سوالات چالشی
جلسه یازدهمپنجشنبه 15/7(تعطیل)
ساعت 13-11
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت دوم)
جلسه دوازدهمپنجشنبه 15/7(تعطیل)
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت چهارم)
جلسه سیزدهمجمعه 16/7(تعطیل)
ساعت 13-11
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت سوم)
جلسه چهاردهمجمعه 16/7(تعطیل)
ساعت 21-19
شنیداری بلند- غول کشی (قسمت چهارم)
جلسه پانزدهمشنبه 17/7
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت پنجم)
جلسه شانزدهمیک شنبه 18/7
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت چهارم)
جلسه هفدهمدو شنبه 95/7
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت پنجم)
جلسه هجدهمسه شنبه 20/7
ساعت 21-19
شنیداری بلند- غول کشی (قسمت پنجم)
جلسه نوزدهمچهار شنبه 21/7
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت ششم)
جلسه بیستمپنج شنبه 22/7
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت هفتم)
آزمون آنلاینجمعه 23/7
ساعت 15/11-15/9
———
جلسه بیست و یکمجمعه 23/7
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت هشتم)
جلسه بیست و دومشنبه 24/7
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت پنجم)- ویژه 1400
جلسه بیست و سومیک شنبه 25/7
ساعت 21-19
شنیداری بلند، گرامر – ویژه 1400
جلسه بیست و چهارمدو شنبه 26/7
ساعت 21-19
شنیداری بلند، گرامر – ویژه 1400
جدول زمان بندی

مهلت ثبت نام :

مهلت ثبت درکلاس تا 5 مهر ماه می باشد .
ثبت نام به صورت تلفنی و آنلاین میسر است .

توجه : با توجه به اعلام زمان بندی آزمون و بر اساس تاریخ ها و تعویق های احتمالی ممکن است تغییراتی در تاریخ ها اعمال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *