برنامه جدید کلاس تخصصی ویژه MSRT – سکشن دوم پاییز

جلسهروز وتاریخ و ساعتمبحث مورد ارائه
جلسه اولدو شنبه 10/8
ساعت 21-19
شنیداری کوتاه- ارائه تکنیک های کاربردی با حل مثال (قسمت اول)
جلسه دومسه شنبه 11/8
ساعت 21-19
درک مطلب- ارائه تکنیک های درک مطلب ویژه آزمون MSRT
جلسه سومچهار شنبه 12/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت اول)
جلسه چهارمپنج شنبه 13/8
ساعت 21-19
شنیداری بلند- ارائه تکنیک های اختصاصی و ابداعی ویژه گروه دکتر دشتی بر اساس سبک جدید سوالات (غول کشی) – قسمت اول
جلسه پنجمجمعه 14/8
ساعت 21-19
شنیداری کوتاه- ارائه تکنیک های کاربردی با حل مثال (قسمت دوم)
جلسه ششمشنبه 15/8
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت اول)
جلسه هفتمیک شنبه 16/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت دوم)
جلسه هشتمدو شنبه 17/8
ساعت 17-19
شنیداری بلند- غول کشی (قسمت دوم)
جلسه نهمسه شنبه 18/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت سوم)
جلسه دهمچهار شنبه 19/8
ساعت 21-19
شنیداری کوتاه- حل سوالات چالشی
جلسه یازدهمپنجشنبه 20/8
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت دوم)
جلسه دوازدهمجمعه 21/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت چهارم)
جلسه سیزدهمشنبه 22/8
ساعت 17-19
شنیداری بلند- غول کشی (قسمت سوم)
جلسه چهاردهمیک شنبه 23/8
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت سوم)
جلسه پانزدهمدوشنبه 24/8
ساعت 21-19
شنیداری بلند- غول کشی (قسمت چهارم)
جلسه شانزدهمسه شنبه 25/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت پنجم)
جلسه هفدهمچهار شنبه 26/8
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت چهارم)
جلسه هجدهمپنج شنبه 27/8
ساعت 21-19
شنیداری بلند- غول کشی (قسمت پنجم)
جلسه نوزدهمجمعه 28/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت ششم)
جلسه بیستمشنبه 29/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت هفتم)
جلسه بیست و یکمیک شنبه 30/8
ساعت 21-19
گرامر- ارائه تکنیک های خاص گرامر بر اساس سبک جدید سوالات به صورت سوال محور، فرموله شده و هدفمند(قسمت هشتم)
جلسه بیست و دومدو شنبه 1/9
ساعت 21-19
درک مطلب- حل درک مطلب های سبک جدید MSRT به همراه پیاده سازی فوت و فن های ویژه بر روی درک مطلب ها (قسمت پنجم)- ویژه 1400
جلسه بیست و سومسه شنبه 2/9
ساعت 21-19
شنیداری بلند، گرامر – ویژه 1400
جلسه بیست و چهارمچهار شنبه3/9
ساعت 21-19
شنیداری بلند، گرامر – ویژه 1400
جدول زمان بندی

مهلت ثبت نام :

مهلت ثبت درکلاس تا 8 آبان ماه می باشد .
ثبت نام به صورت تلفنی و آنلاین میسر است .

توجه : با توجه به اعلام زمان بندی آزمون و بر اساس تاریخ ها و تعویق های احتمالی ممکن است تغییراتی در تاریخ ها اعمال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *