نکات طلایی قبل از آزمون MSRT

توجه کنید:

برای پاسخ دهی به سوالات درک مطلب به موارد زیر توجه کنید. نکات زیر باعث صرفه جویی در زمان شما برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب می باشد و باعث می گردد حداکثر استفاده را از دانش خود برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب داشته باشید.به طور کلی 4 نوع سوال درک مطلب در آزمون MSRT طرح می گردد. این سوالات عبارتند از:

 1. عنوان اصلی متن (main idea) – 3 یا 4 سوال
 2. مرجع ضمیر و مترادف لغات- 16 تا 20 سوال(که معمولاً تنها یک سوال مربوط به ضمایر است)
 3. سوالات استنباطی- 4 تا 7 سوال
 4. سوالات خرد (جزئی)- 12 تا 15 سوال

اولویت پاسخگویی شما در آزمون به هریک از بخش ها بایستی به شرح زیر باشد:

اولویت اول: واژگان و ضمایر:

یعنی ابتدا بدون ملاحظه بقیه سوالات، پرسش های مربوط به لغات و ضمایر همه درک مطلب ها را پاسخ دهید. حال یا لغات را می دانید و یا خیر. به هرحال سریع ترین بخش و بیشترین تعداد سوالات را دارا هستند و حداقل این است که اگر زمان شما به آخرین درک مطلب ها نرسید حداقل به سوالات این بخش طبق دانش خودتان پاسخ داده اید. قطعاً بهتر از شانسی زدن است. در مورد لغات توصیه ای نیست و تنها به دانش لغت خودتان بستگی دارد اما در مورد سوال ضمیر به نکات زیر توجه کنید:

 • جمله قبل از ضمیر مطالعه گردد، در صورت نیاز یک جمله عقب تر هم مطالعه گردد.
 • همیشه مرجع ضمیر قبل از آن است. پس در گزینه ها کلماتی که از بعد از ضمیر انتخاب شده اند قطعاً غلط هستند.
 • ضمیر و مرجع آن از لحاظ مفرد و جمع یکی هستند.
 • لغات گزینه ها دقیقاً باید به همان شکل در متن باشند.
 • تک تک گزینه عر با به جای ضمیر جایگزین کنید.

اولویت دوم: سوالات جزئی:

این موارد سوالاتی هستند که در مورد یک جزئیات خاصی از متن سوال می کنند. در این موارد کلمه یا کلمات کلیدی سوال را در نظر بگیرید و در متن صرفاً به دنبال آن کلمه یا کلمات بگردید. هیچ نیازی به ترجمه کل متن نیست. فقط و فقط کلمات کلیدی سوال را پیدا کنید و جمله سا جملات مربوط به آن را مطالعه کنید و به سوال پاسخ دهید. معمولاً جواب در دو تا سه خطی که کلمات کلیدی در آن قرار دارند نهفته است. به مثال زیر از آزمون آبان 98 توجه کنید:

1. The PCB was financially supported by:

(A) Commonwealth countries
(B) no one, because scheme was not deemed viable
(C) British Columbia
(D) Australia and New Zealand, Canada, and Britain

به وضوح دریافت می شود که کلمه کلیدی سوال PCB است، کافی است در متن به دنبال این کلمه بگردید. در ادامه پاراگراف اول از این درک مطلب طولانی آورده شده است:

Towards the end of the 19th century some proponents of submarine cable telegraphy argued that a trans-pacific cable from the Western sea-board of Canada to the British dominions of Australia and New Zealand would have a great strategic value for the protection of the integrity of the British Empire. Though the financial viability of such a cable was questioned by opponents of the scheme, the Pacific Cable Board was established to plan the cable. The PCB comprised representatives from Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand, and received financial sponsorship from these Commonwealth countries.

به وضوح کلمه PCB در این پاراگراف مشاهده می شود با مطالعه دو خط مروبط به آن امکان پاسخ دادن به سوال وجود دارد.

اولویت سوم: سوالات ایده اصلی متن:

در این گونه سوالات که عموماً سوال اول هر درک مطلب هست و با عناوینی چون main idea، what is the passage mainly discussed، The passage represents… و …. مطرح می گردد. بایستی جمله اول هر پاراگراف را مطالعه کنید. اشتراک این موارد عنوان را خواهد ساخت. یعنی بایستی گزینه ای را انتخاب شود که جمله جهانشمول برای جمله اول هر پاراگراف را در خود داشته باشد.

اضافه بر این تکنیک وقتی که شما در گام قبلی سوالات جزئی را پاسخ داده اید به طور عموم با موضوع اصلی متن آشنا می شوید و در اکثر مواقع به آسانی به این سوال پاسخ صحیح می دهید.

اولویت چهارم : سوالات استنباطی:

این گونه سوالات معمولاً با جملات زیر پرسیده می شود:

1. What do you deduce from the passage?

2. What does the passage imply?

3. What can be inferred from the passage?

4. What do you understand from the passage?

5. Which one is not mentioned in the passage?

6. All of the following are true Except:

توصیه ما در مورد این گونه سوالات این است که اگر سطح زبان خوبی ندارید آن ها را رها کنید، بله رها کنید و وقت خودتون رو روی بقیه سوالات بگذارید( البته اگر وقتی داشته باشید!) .

توجه کنید که چنین سوالاتی ممکن است در مورد مطلب خاص پرسیده باشند و نه کل متن در این صورت جز سوالات خرد(جرئی محسوب می شوند و نباید نادیده انگاشته شوند. به عنوان مثال در سوال زیر در آزمون آبان 98 توجه کنید. شکل کلی سوال مانند سوالات استباطی است اما به وضوخ در مورد Daedalus سوال می کند پس از سوالات جزئی است.

It can be inferred from the passage that Daedalus…

در پایان به نکات زیر توجه کنید:

 • هیچ گاه ابتدا متن درک مطلب را مطالعه یا ترجمه نکنید و مستقیماً به سراغ سوالات بروید.
 • توجه کنید که معمولاً سوالات از متن به ترتیب طرح می گردند یعنی وقتی به دنیال سوال 10 هستید بایستی اواخر متن را جستجو کنید و وقتی به دنبال سوال 2 اوایل متن. همچنین برای بررسی مثلاً سوال 4 در متن از بعد از جایی جستجو کنید که سوال 3 در متن قرار داشته است.
 • دوستان من گام های بالا را انجام دهید برای شانسی زدن 1 دقیقه آخر هم کافیست!!

توجه کنید:

 1. پرکتیس تست های ستاره دار از ورژن SP.99و برای ورژن های 10.98 و 08.98 طبق آپدیت
 2. پرکتیس تست 1 تا 6 شنیداری کوتاه از ورژن SP.99 برای دو ورژن 10 و 08 طبق آپدیت
 3. شنیداری های بلند ستاره دار
 4. و توجه به نکات گرامری زیر:
  • بعد از ضمایر موصولی همواره فعل آورده می شود.
  • همواره توجه داشته باشید که به ازای هر دو فعل در جمله حتما بایستی یک رابط وجود داشته باشد. رابط ها عبارتند از ضمایر
  • موصولی به علاوه that. همواره تعداد رابط ها یکی از تعداد فعل ها کمتر است.
  • هیچ گاه کاما و that پشت سر هم نمی آیند، یعنی ……, that….. به هر فرمی که باشد غلط است. همچنین در مورد حرف اضافه و That هم صادق است. در مورد مصدر با to و that هم صحیح است.
  • همواره رابطه فعل+ فاعل+ and/or/but/nor بر قرار است.
  • بافاصله بعد از however، nevertheless و nonetheless حتماً حتماً بایستی کاما آورده شود.
  • اگر بعد از most اسم باشد، قبل از آن نیازی به the نیست
  • هیچگاه صفت جمع بسته نمی شود.
  • By معمولاً نشان دهنده مجهول بودن جمله است.
  • در حالت کلی هر حرف اضافه ای که بعد از فعل آورده شود، نشان از مجهول بودن آن فعل دارد. البته به شرطی که حرف
  • اضافه به خود فعل تعلق نداشته باشد. مثلاً در consist of ، of جزئی از خود فعل است.
  • همواره حرف اضافه قبل از موصول آورده می شود و نه بعد از آن.
  • بعد از ضمایر ملکی اسم آورده نمی شود.
  • از alike اغلب در انتهای جمله استفاده می‌شود (نه ابتدای جمله).
  • بعد از تمامی حروف اضافه، تنها شکل فعلی صحیح، شکل ingدار فعل است.
  • بعد از صفت ها، اسم ها و اعداد ترتیبی از مصدر با to استفاده می‌شود
  • به ازای هر دو جمله‌واره به یک ربط دهنده نیاز داریم. در این میان، مواظب بدل، مفعول حرف اضافه، وجه های وصفی و… باشید.
  • به ازای هر فعل به یک فاعل نیاز داریم و بالعکس.
  • انواع جمله‌واره ها (وصفی، قیدی و اسمی) موارد پر سوال آزمون هستند. به ویژه جمله‌واره های وصفی
  • بعد از افعال وجهی can, could, shall, should, must, may, might, will, … فقط از شکل ساده فعل استفاده می‌شود.
  • بعد از اشکال مختلف فعل های be کمکی (am, is, are/ was, were/ be/ been/ being) یا بایستی از شکل ingدار فعل یا از قسمت سوم فعل استفاده شود. بعد از be هرگز از شکل ساده فعل استفاده نمی‌شود.
  • بعد از افعال کمکی have و has و had و having بایستی تنها از قسمت سوم فعل استفاده شود.
  • بعد از another نبایستی از اسم جمع استفاده شود. همچنین، دقت کنید که بعد از others نباید از اسم استفاده شود.
  • دقت کنید که than نشانه الزام استفاده از صفت ها و قیدهای تفضیلی و in و of نشانه الزام استفاده از صفت ها و قیدهای عالی هستند .
  • اشکال کلمه را با دقت مطالعه کنید. آشنایی با پسوندها به شما کمک خواهد کرد تا بدون دانستن معنی کلمات بتوانید نقش کلمه را تشخیص دهید و جایگاه آن را در جمله کنترل کنید.
  • به مفعول حرف اضافه ها توجه ویژه داشته باشید (مفعول حرف اضافه نمی‌تواند فاعل باشد؛ بجز آن به یک فاعل مناسب نیاز داریم) .
  • در سوالات بحث همسانی، بایستی کنترل کنید که بخش‌های مختلف با یکدیگر همسان باشند، بعد از کاماها و and ها.
  • سوالات وارونگی : مخصوصا وارونگی بعد از قیدهای محدودکننده و منفی (مانندrarely, Not… , no…, never,… مهم است. در این موارد، ترتیب کلمات جمله تغییر کرده و ابتدا از فعل (کمکی) و سپس فاعل استفاده می‌شود .
  • توجه به بدل : بدل بین دو کاما قرار می‌گیرد یا بوسیله کاما از باقی جمله جدا می‌شود.
  • پس از in spite of ، despite، because of ، due to هرگز نمی‌توان از جمله‌واره استفاده کرد .
  • قبل از یک اسم قابل شمارش مفرد بایستی حتماً از یک حرف تعریف a/an یا the یا دیگر پیشروهای اسمی (each/ every) و my و your و… استفاده شود . information و news اسامی غیرقابل شمارش هستند و قابل جمع بستن نیستند.
  • پس از enough و too تنها شکل فعلی صحیح، مصدر با to است. بعد از so و such هم از جمله‌واره با that استفاده می‌شود.
  • زمان‌های مهم در آزمون، زمان‌های حال ساده، حال کامل و گذشته کامل هستند. برای تشخیص هر کدام به قیدهای جمله دقت کنید.
  • بعد ازmany, (a) few, several, various, both,… بایستی از اسم قابل شمارش جمع استفاده شود.
  • بعد از help هم می‌توان از شکل ساده فعل و هم از مصدر با to استفاده کرد. در آزمون بعد از این فعل از شکل ing دار فعل استفاده می‌شود که نادرست است.
   • در ساختارهای مجهولی، بایستی حتما فرمول زیر را در نظر داشته باشید:
    قسمت سوم فعل + شکلی از +be فاعل
    دقت کنید که در ساختارهای مجهولی فاعل (کلمه قبل از فعل) نقش انجام دهنده کار را ندارد .
  • به کاربرد حروف ربط دو قسمتی توجه کنید:
   either… or… neither… nor…
   both… and … not only… but also

به امید موفقیت شما – دکتر دشتی – مهر 99

انتشار فقط با ارائه منبع و به همین شکل مجاز است. در غیر اینصورت مورد رضایت نیست- گروه زبان دکتر دشتی

بیش از ده سال سابقه در ارائه سوالات و منابع آزمون های زبان دکتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *